เข้าพบนายจีรชัย มูลทองโร่ย ประธานคณะกรรมาธิการปฏิรูปสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Share

          นายวิริยา ธรรมเรืองทองนายกสมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมวิชาชีพด้านกิจการวิทยุโทรทัศน์รวมทั้งสิ้น 5สมาคมเข้ายื่นหนังสือต่อนายจีรชัย มูลทองโร่ย ประธานคณะกรรมาธิการปฏิรูปสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชนเพื่อขอแก้กฎหมายและระเบียบบังคับในกิจการโทรทัศน์ให้เกิดความความคล่องตัวในการปรับตัวตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเพื่อกิจการคงอยู่อย่างมั่นคงต่อไป เมื่อวันที่ 18 พ.ย.60 ที่ผ่านมา  ทั้งนี้ตัวแทนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมทีวีซึ่งมีบทบาทด้านสื่อสารมวลชนได้เข้ายื่นหนังสือเพื่อขอให้คณะกรรมาธิการปฏิรูปสื่อฯได้ทราบถึงปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในปัจจุบันด้วยสาเหตุต่างๆ ทั้งกฎหมายที่ควบคุมกิจการมากจนเกินไปไม่มีความยืดหยุ่นในการประกอบธุรกิจในขณะที่เทคโนโลยีเกิดการหลอมรวมอย่างรวดเร็วทำให้มีผลกระทบต่อผลการประกอบกิจการโดยรวมประสบภาวะขาดทุนทางธุรกิจจนแทบจะล้มละลาย และเพื่อให้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชนได้รับทราบข้อมูลปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขภายใต้บริบทในปัจจุบันซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงและมีผลต่อการให้บริการแก่ประชาชนโดยทั่วกัน

         ทั้งนี้นายวิริยา ธรรมเรืองทอง นายกสมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย ได้กล่าวถึงสถานะของเคเบิลทีวีในปัจจุบันอยู่ในภาวะถดถอยผู้ประกอบการจะต้องแก้ปัญหาต่างๆเช่นการลงทุนด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆการให้บริการแก่สมาชิกอย่างมีคุณภาพด้วยตนเองทั้งสิ้นยังมีภาระด้านข้อกฎหมายที่เป็นพันธนาการผูกมัดการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดของเคเบิลทีวีอีกภาระเรื่องค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีที่เรียกเก็บโดยไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนของผู้ประกอบการเป็นการเรียกเก็บเป็นเปอร์เซ็นต์ของรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่ายทุกชนิด สมาคมเคเบิลทีวีจึงได้ร้องขอไปยังคณะกรรมการปฏิรูประเทศด้านสื่อสารมวลชนผ่านทางคณะกรรมาธิการปฏิรูปสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นระบบเช่นการกำหนดประเภทลักษณะของกิจการกระจายเสียงกิจการวิทยุโทรทัศน์ว่าเป็นประเภทฟรีทีวีหรือประเภทบอกรับสมาชิกที่มีค่าสมาชิกรายเดือนหรือไม่มีค่าสมาชิกรายเดือน กำหนดประเภทที่ใช้คลื่นความถี่สาธารณะหรือไม่ใช้คลื่นความถี่สาธารณะ เพื่อการกำกับในกิจการต่างๆได้ถูกต้องและเหมาะสมสำหรับแต่ละประเภทของกิจการ ด้านการลงทุนรัฐบาลควรสนับสนุนผู้ประกอบการทั้งด้านองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและแหล่งเงินทุนเพื่อผู้ประกอบการจะได้ให้บริการแก่สมาชิกได้ทั่วถึงและเป็นประโยชน์กับประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ

           นายวิริยาฯ กล่าวต่อว่าบทบาทเคเบิลทีวีได้ทำหน้าที่สื่อมวลชนนำเสนอข้อมูลข่าวสารในหน่วยงานภาครัฐ ทรวงทบวงกรมรวมถึงมติครม.ฉบับประชาชนสู่ประชาชนทั่วประเทศมาโดยตลอด รวมถึงการเป็นผู้ผลิตข่าวท้องถิ่นทั้งข่าวเหตุการณ์ สารคดีเชิงข่าว นำเสนอกิจกรรมส่งเสริมการท่องเทียว นำเสนอกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยเช่นการผลิตและถ่ายทอดสดรายการการแข่งเรือทั่วประเทศ งานเทศกาลแห่เทียนเข้าพรรษา งานช้างปลอดเหล้าเป็นต้น จึงต้องการให้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศได้เห็นถึงความสำคัญของเคเบิลทีวีและมีผลต่อการได้รับข้อมูลข่าวสารของประชาชนทั้งประเทศและได้ให้การสนับสนุนกิจการเคเบิลทีวีตลอดไป

          นายวิริยา ธรรมเรืองทอง นายกสมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย กล่าวต่อว่า การแก้ปัญหาปัจจุบันของเคเบิลทีวีเพื่อพัฒนาสู่การเป็นวิชาชีพที่มั่นคงต้องดำเนินการอย่างเป็นระบบเป็นกระบวนการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องรับรู้ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในอดีตและปัจจุบันทุกฝ่ายต้องให้ความร่วมมือ จากเดิมที่เคเบิลทีวีไม่ได้นิยามไว้ในพรบ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ ฉบับปี 2551และ ฉบับปี 2553ทำให้เราถูกวางไว้ในสุญญากาศกำกับดูแลเราโดยการเหมารวมกับกิจการอื่นเช่นต้องชำระค่าธรรมเนียมรายปีเสมือนเป็นกิจการที่ใช้ความถี่สาธารณะทั้งๆที่เคเบิลทีวีไม่ได้ใช้คลื่นความถี่สาธารณะทำให้เกิดเป็นต้นทุนและอุปสรรคอย่างมากมายในการพัฒนากิจการเคเบิลทีวี เราต้องการแสดงตัวตนให้ชัดเจนว่า เราเป็นใคร ทำอะไร ที่ไหน ทำอย่างไร เพื่อผู้ที่กำกับเราจะได้กำกับได้อย่างถูกต้องและเป็นธรรมตามลักษณะและประเภทของกิจการ

         นายจีรชัย มูลทองโร่ย ประธานคณะกรรมาธิการปฏิรูปสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน ได้รับทราบและเข้าใจในปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน จึงได้มอบหมายให้คณะทำงานในคณะกรรมการฯได้รวบรวมข้อมูลให้ครบถ้วนทุกกิจกรรมในอุตสาหกรรมทีวี เพื่อใช้ประกอบในการพิจารณาการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชนอันจะนำมาซึ่งประโยชน์ของประชาชนส่วนใหญ่ 

         ตัวแทนผู้ประกอบการในกิจการวิทยุโทรทัศน์จึงได้มีการนัดหมายพูดคุยสรุปประเด็นสำคัญทีเป็นปัญหาอุปสรรคและนำเสนอแนวทางแก้ไขทั้งด้านข้อกฎหมายและด้านการกำกับของหน่วยงานกำกับในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงาน ช่อง 9อ สมท.เพื่อเสนอข้อมูลอย่างครบถ้วนต่อคณะกรรมาธิการฯใช้ประกอบการดำเนินการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชนต่อไป

       นายวิริยา กล่าวเพิ่มเติมว่า ภารกิจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการปฏิรูปสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน มีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมฉบับที่....พ.ศ..... ในสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ตามที่สมาคมเคเบิลทีวีฯได้เสนอหนังสือและเข้าพบกรรมาธิการแล้วเมื่อวันที่ 6 พ.ย.60 ณ ชั้น 3 อาคารรัฐสภา ทั้งนี้ทั้งสองคณะกรรมการฯจะพิจารณากฎหมายในประเด็นที่ผู้ประกอบกิจการเคเบิลทีวีเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง สมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทยจึงได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในกรณีการเปลี่ยนผ่านดังกล่าวเพื่อให้เราผู้ประกอบการเคเบิลทีวีได้ประกอบกิจการอย่างมั่นคงและได้รับการดูแลจากภาครัฐอย่างเป็นธรรมต่อไป

 


ร่วมแสดงความคิดเห็น

ชื่อ :

 
ข้อความ :
รหัส :
* (พิมพ์ตามภาพที่ปรากฏ)
 

 

เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น
ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

 

Banners Downloadสมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย
เลขที่ 67 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
Email: tcta_thailand@hotmail.com โทร: 02-375-2216 โทรสาร: 02-375-2218