banner นายกสมาคม

Banners Download

สมัครรับเลือกตั้ง นายกสมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 7 – 21 กุมภาพันธ์ 2561 10.00 – 17.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

สมัครรับเลือกตั้งนายกสมาคมเคเบิลทีวีฯ 2561สมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย
เลขที่ 67 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
Email: tcta_thailand@hotmail.com โทร: 02-375-2216 โทรสาร: 02-375-2218
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง กรุงเทพ และปริมณฑล ภาคตะวันออก