ประวัติสมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย

         สมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทยเกิดจากการรวมตัวกันของผู้ประกอบการทั่วประเทศ ในปี พ.ศ.2526 ซึ่งต่อมาได้ขออนุญาตจัดตั้งเป็นสมาคมเคเบิลทีวี ( ประเทศไทย ) เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2536 และปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็น “สมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย ” เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2545  

       ทางสมาคมฯได้มีการเรียกร้องให้รัฐบาลทบทวนมติคณะรัฐมนตรีที่ไม่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติที่ล้าสมัยเกี่ยวกับการประกอบกิจการโทรทัศน์ทางสายและเร่งรัดให้ประกาศกฎกระทรวงฉบับที่ 13-14 ออกตามความในพระราชบัญญัติวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ พ.ศ.2498 เพื่อให้กรมประชาสัมพันธ์ดำเนินการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ทางสาย ให้แก่สมาชิกของชมรม ต่อมาในปี 2530 รัฐบาลสมัยพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรีได้พิจารณาเห็นถึงประโยชน์ของกิจการโทรทัศน์ทางสาย จึงได้มีประกาศตราพระราชบัญญัติวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2530)กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ทางสาย (เคเบิลทีวี) ยื่นขออนุญาตประกอบกิจการได้ และสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกกฎกระทรวงฉบับที่ 11-12 (พ.ศ. 2536 ) กำหนดระเบียบปฏิบัติให้ผู้ประกอบกิจการยื่นขออนุญาตต่อกรมประชาสัมพันธ์ได้

               จากปี พ.ศ.2526 ถึง ปัจจุบันสมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย สมาชิกของสมาคมฯได้สร้างงานให้กับชุมชนในท้องถิ่น    ทำให้ประชาชนในท้องถิ่นมีงานทำ เป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชน ช่วยให้ประชาชนที่ขาดโอกาส การรับรู้ข้อมูลข่าวสารในพื้นที่ห่างไกลเนื่องจากสภาพของภูมิประเทศที่ไม่สามารถรับชมทีวีได้นอกจากนั้นยัง ช่วยเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการในส่วนท้องถิ่น โดยที่รัฐบาลเองก็มีนโยบายส่งเสริมธุรกิจระดับรากหญ้าช่วยให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและที่ผ่านมาเคเบิลทีวีท้องถิ่นเองก็ได้พิสูจน์ตนเองให้ชุมชนเห็นแล้วว่า เคเบิลทีวีท้องถิ่นเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่ง สำหรับประชาชนผู้มีรายได้น้อย เพื่อให้ได้มีโอกาสรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้นสมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทยได้มีแนวนโยบายและได้กำหนดภารกิจหลัก / ยุทธ์ศาสตร์ ดังนี้

พันธกิจ

1.พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจเคเบิลทีวีในประเทศไทย

2.สนับสนุน ผู้ประกอบการธุรกิจเคเบิลทีวี ให้สามารถบริหารธุรกิจด้วยความสามารถในการแข่งขัน

3.กำกับดูแล มาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ประกอบการธุรกิจเคเบิลทีวีในประเทศไทย

วัตถุประสงค์

1.เพื่อเป็นศูนย์กลางการพัฒนาและฝึกอบรมผู้ประกอบการธุรกิจเคเบิลทีวี

2.เพื่อเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาความรู้ และเทคโนโลยี การจัดการที่ทันสมัยสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจเคเบิลทีวีในประเทศไทย

3.เพื่อเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารในการบริหารกิจการ ระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจเคเบิลทีวีในประเทศไทย ผ่านการประชุมและสัมมนาทางวิชาการ

4.เพื่อเป็นตัวแทนของผู้ประกอบการธุรกิจเคเบิลทีวีในประเทศไทย ในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ

5.เพื่อเป็นองค์กรกำกับ ดูแล มาตรฐานจริยธรรมทางวิชาชีพของผู้ประกอบการธุรกิจเคเบิลทีวีในประเทศไทย

เป้าหมาย

1.ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้ประกอบการเคเบิลทีวี ในการติดต่อประสานงาน การเจรจาต่อรองกับองค์กรที่เกี่ยวข้องกับห่วงโซ่อุปทานทั้งหมด

2.พัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยี ที่จำเป็นในการประกอบกิจการธุรกิจเคเบิลทีวี แก่ผู้ประกอบการธุรกิจเคเบิลทีวีในประเทศไทย

3.พัฒนา องค์ความรู้ที่จำเป็น ในการจัดหาและผลิตรายการที่มีคุณภาพที่มีคุณภาพ และเทคนิคทางด้านการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจเคเบิลทีวีในประเทศไทย

4.สร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจเคเบิลทีวีขนาดเล็ก

5.กำหนดมาตรการ กำกับ ดูแล มาตรฐานจริยธรรมของผู้ประกอบการธุรกิจเคเบิลทีวีในประเทศไทย

6.ผลักดันกฎหมายและขับเคลื่อนการออกกฎหมายด้านการประกอบการธุรกิจเคเบิลทีวีในประเทศ

            ปัจจุบันสมาคมฯ มีสมาชิกซึ่งเป็นผู้ประกอบการเคเบิลทีวี245  บริษัท และครอบคลุมเครือข่ายทั่วประเทศ   รวมกว่า 300  สถานี   ให้บริการสมาชิกโดยส่งสัญญาณแพร่ภาพผ่านโครงข่ายสายเคเบิลทีวีในแต่ละท้องถิ่น  ซึ่งมีสมาชิกกว่า 3,000,000 ครัวเรือน หรือมีผู้รับชมประมาณ 12,000,000 คน  

  

   
-ประวัติสมาคม
-โครงสร้างและคณะกรรมการบริหาร
-กฏข้อบังคับ
-ทำเนียบนายกสมาคมเคเบิลแห่งประเทศไทย
 

Banners Downloadสมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย
เลขที่ 67 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
Email: tcta_thailand@hotmail.com โทร: 02-375-2216 โทรสาร: 02-375-2218