สมาคมฯ จัดประชุมนัดแรก คณะกรรมการทุกชุด พร้อมเพรียง อ่านต่อ
 
 

 

ประวัติสมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย

          สมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทยเกิดจากการรวมตัวกันของผู้ประกอบการทั่วประเทศในปีพ.ศ.2526  สืบเนื่องจากผู้ประกอบการโทรทัศน์ทางสายในยุคนั้น ได้รับผลกระทบจากมาตรการปราบปรามธุรกิจโทรทัศน์ทางสาย ในสมัยพลเอกสิทธิ จิรโรจน์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ด้วยเหตุผลว่าเป็นสื่อเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาติ และอาจเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติและวัฒนธรรมอันดีงามของบ้านเมือง  ทั้งนี้เป็นเพราะขณะนั้นยังไม่มีกฎหมายรองรับในการประกอบกิจการโทรทัศน์ทางสาย หากแต่การขยายตัวของธุรกิจโทรทัศน์ทางสายได้ครอบคลุมเข้าถึงชุมชนต่างๆอย่างกว้างขวางไปแทบทุกอำเภอ ทุกตำบลทั่วประเทศ เป็นที่มาให้มีการรวมตัวกันเป็น "ชมรมโทรทัศน์ทางสาย" และมีการขยายตัวของสมาชิกเพิ่มขึ้น กระทั่งได้ขออนุญาตจัดตั้ง เป็นสมาคมเคเบิลทีวี(ประเทศไทย) เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2536 และปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็น “สมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย” เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2545

          ทางสมาคมฯได้มีการเรียกร้องให้รัฐบาลทบทวนมติคณะรัฐมนตรีที่ไม่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติที่ล้าสมัย เกี่ยวกับการประกอบกิจการโทรทัศน์ทางสายและเร่งรัดให้ประกาศกฎกระทรวง ฉบับที่ 13-14 ออกตามความในพระราชบัญญัติวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ พ.ศ.2498 เพื่อให้กรมประชาสัมพันธ์ดำเนินการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ทางสาย ให้แก่สมาชิกของชมรม ต่อมาในปี 2530 รัฐบาลสมัยพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรี ได้พิจารณาเห็น ถึงประโยชน์ของกิจการโทรทัศน์ทางสาย จึงได้มีประกาศตราพระราชบัญญัติวิทยุกระจาย เสียงและวิทยุโทรทัศน์ ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2530) กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ทางสาย(เคเบิลทีวี) ยื่นขออนุญาตประกอบกิจการได้ และสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกกฎกระทรวง ฉบับที่ 11-12 (พ.ศ.2536) กำหนดระเบียบปฏิบัติให้ผู้ประกอบกิจการยื่นขออนุญาตต่อกรมประชาสัมพันธ์ได้

          จากปี พ.ศ.2526 ถึง ปัจจุบัน สมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย ได้ทำหน้าที่ในบทบาทของสื่อประจำชุมชนในท้องถิ่น โดยส่งเสริมการสร้างงานในท้องถิ่น และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น และเป็นสื่อร้องทุกข์ให้แก่ภาครัฐได้รับทราบความเดือดร้อนของประชาชนในท้องถิ่น นอกจากนี้ ยังเพิ่มช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากภาคราชการในท้องถิ่น ไปจนถึงข่าวสารจากทั่วทุกมุมโลก ซึ่งยุคสมัยนั้นการสื่อสารข้อมูลข่าวสารจากส่วนกลางยังไม่ทั่วถึงด้วยข้อจำกัดด้านภูมิประเทศที่อยู่ห่างไกล  ด้วยเหตุผลดังกล่าว เคเบิลทีวีนท้องถิ่นและชุมชนต่างๆ จึงมีความสำคัญต่อการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนทั้งด้านสังคมและเศรษฐกิจในชุมชน  เคเบิลทีวีท้องถิ่นจึงเป็นทางเลือกสำหรับประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะชุมชนในท้องถิ่น สามารถรับชมข่าวสารของท้องถิ่นตัวเองไปจนถึงข่าวทั่วโลกอย่างไม่จำกัด

  

          ปัจจุบันสมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย ได้ก้าวสู่ทศวรรษที่ 2 แล้ว ผ่านการบริหารโดยนายกสมาคมกว่า 6 ท่าน บทบาทสมาคมได้เปลี่ยนไปจากอดีตอย่างสิ้นเชิง ด้วยปัจจัยทางเทคโนโลยีการสื่อสารที่มีการวิวัฒนาการอย่างก้าวกระโดด ส่งผลให้วงการธุรกิจเคเบิลทีวีได้แตกแขนงออกไปอย่างหลากหลาย แต่ก็ยังต้องช่วยเหลือพึ่งพาต่อกัน เมื่อรวมกันก็เป็นเสมือนหนึ่ง "อุตสาหกรรมเคเบิลทีวีในประเทศไทย " ที่ต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน อย่างไรก็ตาม สมาคมยังประกอบด้วยผู้ประกอบการกว่า 250 บริษัท ซึ่งมีทั้งรายใหญ่และรายเล็กมารวมกัน หากรวมทั้งประเทศไม่น้อยกว่า 500 สถานี มีสมาชิกรับชมกว่า 12,000,000 คน ส่งผลให้มีการแข่งขันทางธุรกิจอย่างหลีกเลี่ยงมิได้  แนวนโยบายและยุทธศาสตร์ใหม่ ภายใต้การบริหารของคณะกรรมการวาระปัจจุบัน จึงได้กำหนดนโยบายให้สมาชิกคำนึงถึง ดังนี้

                     1. ความมั่นคงทางธุรกิจ
                     2. ความเป็นเอกภาพขององค์กร
                     3. ประโยชน์ต่อสังคม
                     4. อิสระ และ เป็นกลาง 

   
-ประวัติสมาคม
-โครงสร้างและคณะกรรมการบริหาร
-กฏข้อบังคับ
-ทำเนียบนายกสมาคมเคเบิลแห่งประเทศไทย
 

banner นายกสมาคม

Banners Download

TCTA CALENDARสมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย
เลขที่ 2 ชั้น 2 ซอยคลองลำเจียก 3 ถนนเกษตร-นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
Email: tcta_thailand@hotmail.com โทร: 02-508-1042 โทรสาร 02-943-9457