ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งฉบับที่ 3 เรื่อง วิธีการเลือกตั้ง อ่านต่อ
 
 

 

ประวัติสมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย

          สมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทยเกิดจากการรวมตัวกันของผู้ประกอบการทั่วประเทศในปีพ.ศ.2526  สืบเนื่องจากผู้ประกอบการโทรทัศน์ทางสายในยุคนั้น ได้รับผลกระทบจากมาตรการปราบปรามธุรกิจโทรทัศน์ทางสาย ในสมัยพลเอกสิทธิ จิรโรจน์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ด้วยเหตุผลว่าเป็นสื่อเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาติ และอาจเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติและวัฒนธรรมอันดีงามของบ้านเมือง  ทั้งนี้เป็นเพราะขณะนั้นยังไม่มีกฎหมายรองรับในการประกอบกิจการโทรทัศน์ทางสาย หากแต่การขยายตัวของธุรกิจโทรทัศน์ทางสายได้ครอบคลุมเข้าถึงชุมชนต่างๆอย่างกว้างขวางไปแทบทุกอำเภอ ทุกตำบลทั่วประเทศ เป็นที่มาให้มีการรวมตัวกันเป็น "ชมรมโทรทัศน์ทางสาย" และมีการขยายตัวของสมาชิกเพิ่มขึ้น กระทั่งได้ขออนุญาตจัดตั้ง เป็นสมาคมเคเบิลทีวี(ประเทศไทย) เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2536 และปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็น “สมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย” เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2545

          ทางสมาคมฯได้มีการเรียกร้องให้รัฐบาลทบทวนมติคณะรัฐมนตรีที่ไม่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติที่ล้าสมัย เกี่ยวกับการประกอบกิจการโทรทัศน์ทางสายและเร่งรัดให้ประกาศกฎกระทรวง ฉบับที่ 13-14 ออกตามความในพระราชบัญญัติวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ พ.ศ.2498 เพื่อให้กรมประชาสัมพันธ์ดำเนินการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ทางสาย ให้แก่สมาชิกของชมรม ต่อมาในปี 2530 รัฐบาลสมัยพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรี ได้พิจารณาเห็น ถึงประโยชน์ของกิจการโทรทัศน์ทางสาย จึงได้มีประกาศตราพระราชบัญญัติวิทยุกระจาย เสียงและวิทยุโทรทัศน์ ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2530) กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ทางสาย(เคเบิลทีวี) ยื่นขออนุญาตประกอบกิจการได้ และสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกกฎกระทรวง ฉบับที่ 11-12 (พ.ศ.2536) กำหนดระเบียบปฏิบัติให้ผู้ประกอบกิจการยื่นขออนุญาตต่อกรมประชาสัมพันธ์ได้

          จากปี พ.ศ.2526 ถึง ปัจจุบัน สมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย ได้ทำหน้าที่ในบทบาทของสื่อประจำชุมชนในท้องถิ่น โดยส่งเสริมการสร้างงานในท้องถิ่น และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น และเป็นสื่อร้องทุกข์ให้แก่ภาครัฐได้รับทราบความเดือดร้อนของประชาชนในท้องถิ่น นอกจากนี้ ยังเพิ่มช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากภาคราชการในท้องถิ่น ไปจนถึงข่าวสารจากทั่วทุกมุมโลก ซึ่งยุคสมัยนั้นการสื่อสารข้อมูลข่าวสารจากส่วนกลางยังไม่ทั่วถึงด้วยข้อจำกัดด้านภูมิประเทศที่อยู่ห่างไกล  ด้วยเหตุผลดังกล่าว เคเบิลทีวีนท้องถิ่นและชุมชนต่างๆ จึงมีความสำคัญต่อการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนทั้งด้านสังคมและเศรษฐกิจในชุมชน  เคเบิลทีวีท้องถิ่นจึงเป็นทางเลือกสำหรับประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะชุมชนในท้องถิ่น สามารถรับชมข่าวสารของท้องถิ่นตัวเองไปจนถึงข่าวทั่วโลกอย่างไม่จำกัด

  

          ปัจจุบันสมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย ได้ก้าวสู่ทศวรรษที่ 2 แล้ว ผ่านการบริหารโดยนายกสมาคมกว่า 6 ท่าน บทบาทสมาคมได้เปลี่ยนไปจากอดีตอย่างสิ้นเชิง ด้วยปัจจัยทางเทคโนโลยีการสื่อสารที่มีการวิวัฒนาการอย่างก้าวกระโดด ส่งผลให้วงการธุรกิจเคเบิลทีวีได้แตกแขนงออกไปอย่างหลากหลาย แต่ก็ยังต้องช่วยเหลือพึ่งพาต่อกัน เมื่อรวมกันก็เป็นเสมือนหนึ่ง "อุตสาหกรรมเคเบิลทีวีในประเทศไทย " ที่ต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน อย่างไรก็ตาม สมาคมยังประกอบด้วยผู้ประกอบการกว่า 250 บริษัท ซึ่งมีทั้งรายใหญ่และรายเล็กมารวมกัน หากรวมทั้งประเทศไม่น้อยกว่า 500 สถานี มีสมาชิกรับชมกว่า 12,000,000 คน ส่งผลให้มีการแข่งขันทางธุรกิจอย่างหลีกเลี่ยงมิได้  แนวนโยบายและยุทธศาสตร์ใหม่ ภายใต้การบริหารของคณะกรรมการวาระปัจจุบัน จึงได้กำหนดนโยบายให้สมาชิกคำนึงถึง ดังนี้

1. ความมั่นคงทางธุรกิจ
2. ความเป็นเอกภาพขององค์กร
3. ประโยชน์ต่อสังคม
4. อิสระ และ เป็นกลาง

        ปัจจุบันสมาคมฯ ได้จัดตั้งบริษัท เคเบิลไทยโฮลดิ้ง จำกัด (CTH) เมื่อปี 2552 เพื่อเป็นศูนย์รวมช่องรายการลิขสิทธิ์ สำหรับเผยแพร่ให้กับสมาชิกผู้ประกอบการทั่วประเทศ และกำลังจะพัฒนาให้เป็นสถานีโทรทัศน์เทียบเท่ามาตรฐานสากล โดยมีนโยบายจะนำเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ในอนาคตอันใกล้นี้ (ติดตามรายละเอียดได้ http://www.cth.co.th/cth%20company.htm )  

   
ประวัติสมาคม
โครงสร้างและคณะกรรมการบริหาร
กฏข้อบังคับ
ทำเนียบนายกสมาคมเคเบิลแห่งประเทศไทย

banner นายกสมาคม

goodnews

fanpage healthสมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย
เลขที่ 2 ชั้น 2 ซอยคลองลำเจียก 3 ถนนเกษตร-นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
Email: tcta_thailand@hotmail.com โทร: 02-508-1042 , 02-508-1043 โทรสาร 02-943-9457